Ziekte

Als u door lichamelijke of geestelijke gezondheid (gedeeltelijk) niet in staat bent om te werken, meldt u dit zo spoedig mogelijk bij KCS én uw leidinggevende (of bij diens afwezigheid de plaatsvervanger dan wel het secretariaat van uw afdeling).

Ziekte tijdens vakantie of collectieve sluitingsdagen
De dagen waarop u ziek was tijdens de vakantie, worden niet
aangemerkt als vakantiedagen. U moet echter aannemelijk maken dat u daadwerkelijk ziek was tijdens deze dagen.

Voorgaande geldt niet voor collectieve sluitingsdagen. Collectieve
sluitingsdagen worden ook wanneer u onverhoopt ziek bent op zo’n dag, aangemerkt als een vakantiedag.

Wijziging contactgegevens tijdens ziekte
Wanneer tijdens de ziekte uw adres wijzigt, vanwege opname, verpleging elders of anderszins, dan dient u dit ook door te geven aan KCS en uw leidinggevende. KCS informeert ook de arbodienst.
In dit kader is het ook belangrijk de telefoonnummer(s) waarop u bereikbaar bent te controleren en KCS hierover te informeren.

Mocht u hier meer vragen over hebben, dan mag u altijd
contact opnemen met een van onze medewerkers.